Meny

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att Kinnegrips lämlåssystem ska vara det bästa valet för en säker lastning, lossning och förstängning av gods. Den uppnår vi genom kontinuerlig produktutveckling och långsiktigt ekonomiskt tänkande i kombination med lyhördhet, flexibilitet och service. Vi strävar alla efter ständiga förbättringar genom att vi regelbundet analyserar kundernas och övriga intressenters krav på verksamheten och dess utveckling.

Kundfokus

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur ett kundperspektiv. Kinnegrips framgång är beroende av förmågan att:

 • förstå och tillgodose våra kunders behov
 • överträffa kundens förväntningar

För att uppnå detta måste vi vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras krav och synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet.

Engagemang

Samtliga ledare i Kinnegrip visar sitt engagemang för kvalitet genom att:

 • sätta tydliga mål, mäta och följa upp
 • ge medarbetarna förutsättningar att utveckla sin kompetens, möjlighet att nå sina mål samt delegera befogenheter och ansvar
 • basera åtgärder på en helhetssyn på verksamheten och med ett långsiktigt perspektiv.

Samtliga medarbetare i Kinnegrip samt anställda hos leverantörer och återförsäljare:

 • engagerar sig i sin egen roll för att kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete
 • har en tydlig bild av önskade resultat och de mål som ska uppnås
 • förväntas bidra aktivt, och i samarbete med andra, till att företagets målsättningar uppnås


Ständiga förbättringar

Vi kartlägger, dokumenterar och förbättrar våra processer genom att:

 • sträva efter att uppnå maximalt kundvärde och felfria produkter och tjänster
 • fastställa, arbeta mot och följa upp våra resultat gentemot mätbara processmål
 • jämföra oss med andra och lära av de bästa

Kinnegrip Kvalitetspolicy

 

Miljöpolicy

Kinnegrips miljöpolicy är att skapa ett aktivt miljötänkande med förebyggande åtgärder i vårt dagliga arbete inom tillverkning av lämlåssystem. Vårt miljöengagemang omfattar alla medarbetare.
Verksamheten arbetar ständigt för att uppfylla myndigheters och kunders krav i form av lagstiftning, förordningar och lokala regler.
Vår miljöpåverkan sker främst i produktionen och vår personal skall därför ständigt söka förbättringar som minimerar produktionens miljöpåverkan och skydda miljön. Vårt miljöarbete skall leda till ständiga förbättringar.


Detta innebär att:

 • Vi regelbundet inhämtar kunskap i miljöfrågor, lagar och regler, och vi utför också kontroller av lagefterlevnaden.
 • Vi för dialog med kunder och övriga intressenter för att utreda krav, brister och behov, samt säkerställer att dessa uppfylls.
 • Vi arbetar aktivt med att fastställa miljömål som både kan förbättra miljön och tillföra bättre lönsamhet.
 • Vi ständigt verkar för att minska miljöpåverkan genom att minimera spill och källsortera alla typer av avfall som uppkommer i processerna.
 • Vi arbetar för att öka personalen miljömedvetande genom information, utbildning och tydliga rutiner.

Kinnegrip Miljöpolicy

/Uploads//Diplom Kinnegrip AB_Vattenkraft EPD_2021-2023.pdf

webmail